Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen Adfact B.V. mede handelend onder de naam Adfact Media & Advertising Intelligence, alsmede eventuele dochterondernemingen en groepsmaatschappijen, hierna gezamenlijk in enkelvoud te noemen “ADFACT”, enerzijds en iedere contractpartij en/of andere partij tot wie zij in enige rechtsbetrekking komt te staan anderzijds. Die laatste twee categorieën van partijen worden hierna als “wederpartij” aangeduid.

 2. Deze voorwaarden hebben daarmee onder meer betrekking op:

  1. aanbiedingen van Adfact;

  2. alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of mee verband houdende verbintenissen (zowel rechten als verplichtingen) tussen Adfact en een wederpartij;

  3. een eventueel door ADFACT jegens een wederpartij gepleegde onrechtmatige daad;

  4. en op alle andere verbintenissen van ADFACT jegens een wederpartij.

 3. Deze voorwaarden zijn alleen niet van toepassing voorzover van deze voorwaarden door ADFACT of door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 4. Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ADFACT zijn aanvaard.

Definities
 1. In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de daarbij vermelde betekenis, tenzij de context onmiskenbaar duidt op een andere betekenis:
  1. abonnement: een tussen wederpartij en ADFACT gesloten duurovereenkomst waarbij wederpartij, bijvoorbeeld door middel van een toegangscode. toegang heeft tot diensten en producten van ADFACT;
  2. proefabonnement: een verkort abonnement waarbij aan wederpartij al dan niet tegen een speciaal tarief toegangscode voor een bepaalde beperkte duur wordt verstrekt;

  3. toegangscode : de code die door ADFACT aan afnemers wordt verstrekt en die toegang verleent tot de diensten van ADFACT.

Tot stand komen overeenkomst
 1. Indien ADFACT aanbiedingen doet zijn deze vrijblijvend.

 2. Een overeenkomst komt alleen tot stand als een volgens het handelsregister tekenbevoegde persoon bij ADFACT een acceptatie van een aanbod of van een overeenkomst schriftelijk bevestigt, dan wel indien Adfact aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

 3. ADFACT kan slechts aan door haar gepubliceerde tarieven worden gehouden, nadat zij deze heeft bevestigd.

 4. Indien zich een verhoging van de door ADFACT bij de uitvoering van een overeenkomst te maken kosten voordoet die voor rekening van ADFACT komt en waarop ADFACT geen invloed kan uitoefenen, kan ADFACT de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs en indien deze verhoging niet voortkomt uit wijziging van de overeenkomst, kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te worden. Wel dient wederpartij ADFACT te betalen voor het reeds door ADFACT geleverde of reeds gepresteerde.

Inhoud overeenkomst
 1. Alle verbintenissen van ADFACT inspanningverbintenissen. Adfact staat niet in de voor de juistheid en de volledigheid van door haar geleverde informatie.

 2. ADFACT is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

 3. Wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen het gebruik van de systemen van ADFACT te beperken tot maximaal het overeengekomen gebruik. Wederpartij zal de systemen niet nodeloos belasten. Wederpartij zal geen handelingen verrichten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze schade toebrengen aan het systeem van ADFACT.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van wederpartij ervoor zorg te dragen dat zijn systemen tenminste voldoen en blijven voldoen aan de specificaties van ADFACT.

Duurovereenkomsten
 1. Duurovereenkomsten tussen ADFACT en wederpartij hebben een duur van ofwel vier maanden, in geval van een proefabonnement, ofwel van twaalf maanden, in geval van een abonnement. Met uitzondering van een proefabonnement, worden duurovereenkomsten van rechtswege verlengd, tenzij een der partijen zo’n overeenkomst tegen het einde van een al dan niet verlengde duur schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier maanden.

 2. Overeengekomen vergoedingen worden telkens per 1 januari van een jaar verhoogd met het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over het jaar daarvoor zoals dat door het CBS wordt gepubliceerd.

 3. ADFACT is gerechtigd tussentijds de prijzen en overige (technische en juridische) voorwaarden aan te passen. Indien zo’n aanpassing materieel nadelig is voor wederpartij, kan wederpartij binnen veertien dagen na dagtekening van de melding van ADFACT dat zij de prijzen en/of voorwaarden aanpast, de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien wederpartij de overeenkomst vanwege voornoemde wijziging opzegt, kan ADFACT die opzegging ongedaan maken door binnen een maand na ontvangst daarvan wederpartij te melden dat zij voort zal leveren tegen de oorspronkelijke prijzen en/of voorwaarden. Gedurende de opzegtermijn levert ADFACT volgens de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. Zegt de wederpartij niet op, dan gelden tussen partijen de aangepaste prijzen en voorwaarden.

Betalingen
 1. Wederpartij betaalt binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen de op de factuur bepaalde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, betaalt wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum.

 2. Betaling geschiedt altijd zonder korting of schuldvergelijking. Indien wederpartij een al dan niet beweerdelijke vordering op ADFACT bezit, kan zij niet haar verbintenissen tot betaling opschorten.

 3. ADFACT is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

 4. Indien wederpartij niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins zijn verbintenissen niet tijdig, onverkort en volledig nakomt, zal hij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, toerekenbaar te kort schieten, tenzij er geen sprake is van een fatale termijn.

 5. Indien wederpartij toerekenbaar te kort schiet, is wederpartij over het verschuldigde de wettelijke rente conform artikel 6:119A van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

 6. Indien wederpartij toerekenbaar te kort schiet is hij tevens incassokosten verschuldigd. Deze bestaan uit alle kosten die ADFACT redelijkerwijs heeft gemaakt ter incasso van haar vordering of tot het instellen van een vordering tot andere nakoming (dus onder meer alle advocaatkosten, nadrukkelijk ingezonderd die kosten die voor de instructie van de zaak zijn gemaakt). De incassokosten kosten bedragen tenminste 15% van het door wederpartij verschuldigde met een minimum van EUR 500,00 (vijfhonderd Euro).

Opschorting en handhaving
 1. Indien wederpartij een verbintenis niet nakomt is ADFACT altijd gerechtigd al haar verbintenissen jegens wederpartij op te schorten.

 2. Indien wederpartij een verbintenis niet nakomt, is ADFACT altijd gerechtigd:

  1. data voor wederpartij te blokkeren voor verder gebruik;

  2. de website die (mede) via haar systemen wordt openbaargemaakt, te blokkeren;

  3. of anderszins verder gebruik van het door haar geleverde of te leveren voor zover binnen haar macht feitelijk te staken of te blokkeren.

Geheimhouding
 1. Vertrouwelijke informatie van ADFACT die op grond van de (uitvoering van) de overeenkomst en/of middels een ander ontstane rechtsverhouding ter kennis komt van de wederpartij, zal deze partij op geen enkele wijze aan derden meedelen.

 2. Tot vertrouwelijke informatie behoort alle informatie afkomstig waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan zijn. Informatie is geen vertrouwelijke informatie voor zover die informatie algemeen bekend en eenvoudig toegankelijk was ten tijde van de ontvangst door wederpartij of dat die informatie dat daarna is geworden anders dan ten gevolge van verzuim door wederpartij.

 3. ADFACT heeft het recht bekend te maken dat wederpartij leverancier is of een overeenkomst met ADFACT heeft gesloten, alsmede de globale strekking van de overeenkomst en/of samenwerking.

Gebruiksrechten
 1. Wederpartij krijgt voor de overeengekomen periode het recht gebruik te maken van het door ADFACT geleverde. Wederpartij verkrijgt daartoe ondermeer van ADFACT het niet- exclusieve en niet-overdraagbare recht om het geleverde of te leveren te gebruiken in computer-eesbare vorm, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 2. Het gebruiksrecht is bij gebreke van een nadere omschrijving altijd beperkt tot het minimum gebruik dat, gelet op hetgeen partijen qua het doel en de aard van het gebruik zijn overeengekomen, uit die aard en dat doel rechtstreeks voortvloeit.

 3. Het gebruiksrecht wordt verstrekt op basis van IP-nummer. Het gebruiksrecht is beperkt tot het bedrijf die dat IP nummer gebruikten binnen dat bedrijf tot die werknemers of medewerkers van de eigen onderneming of de 100% dochterondernemingen voor wie

  1. het gebruik noodzakelijk is gelet op het doel en de aard van en

  2. van wie de namen schriftelijk aan ADFACT zijn gemeld;

  tot een maximum van vijf personen tenzij anders overeengekomen.

 4. Wederpartij mag de website en te leveren producten en diensten van ADFACT uitsluitend (doen) laden en openbaar maken, al dan niet gedeeltelijk door middel van systemen van ADFACT, en gebruiken voor gegevensverwerking binnen de eigen onderneming door de medewerkers als hiervoor omschreven en binnen ondernemingen van 100% dochtermaatschappijen van wederpartij.

 1. Het gebruik door wederpartij is verder beperkt tot:

  1. het zichtbaar maken van het te leveren door dit in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;

  2. het maken van een enkele reservekopie voor eigen en intern gebruik op een fysieke drager.

 2. Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde:

  1. geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel derden inzage te geven;

  2. te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

  3. anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;

  tenzij ADFACT voor de hiervoor bedoelde handelingen voorafgaand schriftelijk toestemming verleende.

 3. Wederpartij kan het geleverde niet wijzigen of aanvullen.

 4. Wederpartij verkrijgt zijn gebruiksrecht uitsluitend onder opschortende voorwaarde van nakoming van zijn kant van de verbintenis, ondermeer bestaande uit het tijdig betalen van de verschuldigde vergoedingen. Indien partijen overeenkomen dat wederpartij het geleverde kan gebruiken voordat hij al zijn verbintenissen is nagekomen, is de toestemming tot dat eerdere gebruik onder de ontbindende voorwaarde van het niet tijdig en/of niet volledig nakomen door wederpartij van zijn verbintenissen. Wordt de ontbindende voorwaarde vervult, dan zal wederpartij onverwijld het gebruik staken, onverminderd de overige rechten van ADFACT uit de wet en deze voorwaarden.

 5. Schade op grond van handelingen in strijd met dit artikel bedraagt aan de zijde van ADFACT per handeling altijd minimaal het dubbele van de door haar voor het
  gebruiksrecht in rekening gebrachte of te brengen vergoeding, zulks met een minimum van EUR 1.200 (twaalfhonderd Euro) en onverminderd het recht van ADFACT daarnaast volledige schadevergoeding of nakoming van dit artikel te vorderen.

 6. Voor zover het geleverde computerprogrammatuur bevat, zal het voor wat betreft die programmatuur zijn geacht te zijn geaccepteerd (onverminderd de garantieverplichtingen van ADFACT) na levering.

Toegang
 1. Wederpartij zal aan hem gestuurde toegangscodes en overige codes volstrekt vertrouwelijk behandelen en deze alleen ter beschikking stellen aan zijn medewerkers voor wie het bezit van die codes noodzakelijk is.

 2. ADFACT kan de codes altijd wijzigen. Zij zal wederpartij een nieuwe code tenminste 48 uur voordat de oude vervalt, toe doen komen, tenzij de integriteit van haar systemen in het geding is. Dan kan die termijn worden verkort of vervallen.

 3. Indien de toegangscodes door anderen dan de bevoegde personen worden gebruikt, is wederpartij voor de daardoor bij ADFACT opgekomen schade aansprakelijk, tenzij de toegangscodes door toedoen van ADFACT in handen van die personen terecht zijn gekomen. De schade wordt ingeval van onbevoegde toegang gesteld op het dubbele van het bedrag dat ADFACT voor dergelijke toegang normaalgesproken in rekening zou brengen of zou hebben gebracht (op basis van een jaarabonnement), onverminderd het recht van ADFACT daarnaast volledige schadevergoeding of nakoming van dit artikel te vorderen.

Rechten van intellectuele eigendom
 1. Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op

  1. de website;

  2. producten en diensten;

  3. overige werkzaamheden;

  4. alle overige data;

  geleverd door ADFACT, (a, b, c ,d en e in deze voorwaarden gezamenlijk genoemd “het geleverde”) zullen exclusief eigendom van ADFACT, haar leveranciers of haar rechtverkrijgenden zijn. Wederpartij zal slechts die gebruiksrechten verwerven die nadrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn vermeld. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk anders overeenkomen.

 2. ADFACT is gerechtigd op al het geleverde, haar merk(en), handelsna(a)m(en), aanduidingen van vertrouwelijkheid, identificatienummers en dergelijk aan te brengen. Wederpartij zal deze aanduidingen niet wijzigingen, verwijderen of blokkeren.

Vrijwaringen
 1. ADFACT garandeert wederpartij dat het geleverde geen inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. ADFACT vrijwaart wederpartij ter zake voor enige actie van derden of van het bevoegd gezag gebaseerd op de stelling dat het geleverde wel inbreuk maakt. Indien een derde een actie instelt op grond van die stelling, heeft ADFACT het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door gelijkwaardige goederen of diensten dan wel om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien ADFACT de overeenkomst beëindigt op deze grond, is wederpartij niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade. De vergoeding aan ADFACT wordt pro rata de termijn waarover de overeenkomst zonder deze beëindiging zou doorlopen, verminderd.

 2. De in het voorgaande lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 dagen nadat zij van een dergelijke stelling van een derde kennis heeft genomen, die schriftelijk aan ADFACT meldt. Wederpartij zal alle relevante stukken onverwijld aan ADFACT ter hand stellen. ADFACT zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren.

 3. Wederpartij garandeert ADFACT dat zij bevoegd is om met ADFACT deze overeenkomst aan te gaan en bij de uitvoering niet in strijd handelt met de wet, geen inbreuk maakt op enig recht van een derde of op enige andere rechtsregel (zelfregulering waaraan wederpartij is onderworpen nadrukkelijk ingezonderd). Wederpartij vrijwaart ADFACT van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake.

Garantie, service en reclames
 1. ADFACT is verplicht eventuele gebreken in geleverde programmatuur die maken dat die niet aan de specificaties voldoet, zo goed mogelijk te herstellen gedurende en beperkt tot drie maanden na acceptatie. Indien zulk herstel onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen, is ADFACT gerechtigd die verplichting tegen finale kwijting te vervangen door betaling of creditering van de licentievergoeding ter zake.

 2. ADFACT garandeert niet dat alle gebreken in de geleverde programmatuur kunnen worden verholpen noch dat deze zonder fouten is. ADFACT garandeert niet dat het geleverde virusvrij is.

 3. ADFACT verstrekt geen garantie indien

  1. wederpartij of derden wijzingen hebben aangebracht brengen in de geleverde programmatuur zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ADFACT;

  2. gebreken voortkomend uit onoordeelkundig, onbevoegd of onjuist gebruik door wederpartij of derden;

  3. geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan ADFACT zijn gemeld; 

 1. Eventuele werkzaamheden op grond van dit artikel zal ADFACT zo snel als in haar mogelijkheden ligt, verrichten.

 2. ADFACT garandeert niet dat hetgeen zij levert geschikt is voor het doel dat de wederpartij beoogt te bereiken, tenzij die garantie nadrukkelijk en schriftelijk is opgenomen in een overeenkomst.

 3. Onverminderd de garantieverplichtingen van ADFACT in dit artikel, dient de wederpartij

  1. binnen veertien dagen na dagtekening van een verzonden factuur bij ADFACT schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de factuur, of;

  2. binnen acht dagen na levering tegen de verbintenissen van ADFACT bij ADFACT schriftelijk te melden dat ADFACT in de nakoming daarvan tekort is geschoten; bij gebreke waaraan de factuur correct is en/of ADFACT correct heeft nagekomen.

 4. ADFACT komt overigens slechts in verzuim indien

  1. Wederpartij haar schriftelijk per aangetekende brief in gebreke stelt en haar een termijn van tenminste 30 dagen gunt eventuele gebreken in de nakoming te herstellen, én

  2. ADFACT die gebreken vervolgens niet herstelt.

Aansprakelijkheid bijzondere gevallen
 1. Dit artikel geldt onverminderd het volgende artikel.

 2. ADFACT is niet aansprakelijk indien enige door haar of anderszins gestelde termijn niet in acht kan worden genomen.

 3. ADFACT is niet aansprakelijk indien haar systemen worden gehackt, met dien verstande dat zij ervoor zorg zal dragen dat de beveiliging van haar systemen tenminste gelijk is aan hetgeen in de branche gebruikelijk is.

 4. Indien telecommunicatie/Internet faciliteiten worden gebruikt is wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de (tijdige) beschikbaarheid van die faciliteiten. ADFACT is niet aansprakelijk voor het niet functioneren of niet tijdig geleverd worden van die faciliteiten.

 5. ADFACT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het in handen van derden geraken van toegangscodes, ook niet indien dat geschiedt bij het verzenden van die codes.

 6. Indien ADFACT garandeert dat het geleverde gedurende een deel van een periode beschikbaar is, en indien het geleverde (anders dan door overmacht als gedefinieerd in Artikel 17) minder beschikbaar is dan gegarandeerd, betaalt zij de wederpartij een bedrag dat als volgt wordt bepaald:

  (Percentage gegarandeerde beschikbaarheid per periode – percentage werkelijke beschikbaarheid in die periode) X overeengekomen vergoeding over die periode.
  Ter voorkoming van misverstanden zij hier vermeld dat die betaling ook kan geschieden door verrekening met hetgeen wederpartij aan haar verschuldigd is of wordt, bijvoorbeeld over de betreffende periode.

Aansprakelijkheid algemeen
 1. Onverminderd de in artikel 14 verstrekte garanties en de in artikel 15 lid 6 opgenomen verplichting, sluit ADFACT iedere aansprakelijkheid uit die
  1. voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of die

  2. voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen,

  3. met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van tot de kring van leidinggevenden van ADFACT behorende personen.

 1. Uitsluitend indien de in het voorgaande lid omschreven uitsluiting van de aansprakelijkheid, en/of de in het voorgaande artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid in een specifiek geval jegens wederpartij onredelijk bezwarend zouden zijn en de betreffende bepaling of bepalingen wordt of worden vernietigd, dan wel deze is of deze zijn anderszins niet van toepassing, gelden de hieronder opgenomen leden 3 tot en met 6.

 2. De aansprakelijkheid van ADFACT is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die ADFACT voor het door haar geleverde heeft of zou hebben ontvangen.

 3. Indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan drie maanden, dan is de maximale hoogte van de aansprakelijkheid het bedrag van de vergoeding die aan ADFACT toekomt of aan ADFACT is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.

 4. Indien ADFACT (een deel van) de door wederpartij geleden schade op een derde partij kan verhalen, en indien het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag, onder aftrek van door ADFACT te maken incassokosten, hoger is dan de beide voorgaande bedragen, is de schade beperkt tot dit bedrag verminderd met incassokosten. ADFACT is in dit geval gerechtigd haar vordering op die derde tegen finale kwijting jegens wederpartij aan wederpartij te cederen.

 5. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door wederpartij geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de out of pocket kosten verstaan die wederpartij noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis. Verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Ontbinding
 1. Onverminderd overige rechten van ADFACT uit de wet of uit deze overeenkomst, kan ADFACT deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

  1. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken;

  2. wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

  3. wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest en dit beslag niet binnen twee maanden wordt opgeheven;

  4. ADFACT gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

 2. Door de ontbinding worden de vorderingen van ADFACT terstond opeisbaar en vervallen de gebruiksrechten.

Overmacht
 1. Indien ADFACT niet aan een verplichting kan voldoen en indien dit:
  1. voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor nakoming cruciale medewerkers, software, hardware of faciliteiten, of;
  1. voortvloeit uit te laat, niet of onvoldoende nakoming van haar leveranciers, of;

  2. voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, of;

  3. niet te wijten is aan haar schuld of krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen niet voor haar rekening komt, wordt ADFACT niet schadeplichtig en is ieder der partijen indien deze toestand van overmacht langer dan drie maanden voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. ADFACT kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.

 2. Indien ADFACT ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Bewijs en communicatie
 1. De logfiles en de overige al dan niet elektronisch geadministreerde gegevens van ADFACT bieden volledig bewijs voor haar stellingen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

 2. Een verklaring per email wordt geacht wederpartij te hebben bereikt indien deze door hem kan worden opgehaald. Het niet ophalen van een verklaring kan ADFACT niet worden tegengeworpen.

Overige bepalingen
 1. De kopjes boven de artikelen zijn uitsluitend ten behoeve van het leesgemak.

 2. Op deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen ADFACT en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens indien de kantonrechter bevoegd is in welk geval partijen een geschil aan de bevoegde kantonrechter zullen voorleggen.